Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky definují obecné podmínky, pravidla a způsoby prodeje vedeného společností „IMPERIUM-DESIGN” Sp. z o.o. se sídlem v Częstochowé prostřednictvím e-shopu www.sonallux.cz (dále jako: „e-shop“) a definují pravidla a podmínky poskytování nezpoplatněných služeb elektronickou cestou společností „IMPERIUM-DESIGN” Sp. z o.o. se sídlem v Częstochowé.

§ 1 Definice
 1. Pracovní dny - znamenají dny v týdnu od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
 2. Doprava - znamená faktickou činnost spočívající v dodání zboží definovaného v objednávce zákazníkovi prodávajícím prostřednictvím dodavatele.
 3. Dodavatel - znamená kurýrní firmu, s níž spolupracuje Prodejce v rozsahu realizace dodání zboží.
 4. Zákazník - označuje subjekt, jemuž mohou být v souladu s obchodními podmínkami a právními předpisy poskytovány služby elektronickou cestou nebo s kterým může být uzavřena kupní smlouva.
 5. Spotřebitel – znamená fyzickou osobu vykonávající s podnikatelem právní úkony, které přímo nesouvisí s její ekonomickými nebo profesními aktivitami.
 6. Podnikatel - znamená fyzickou osobu, právnickou osobu nebo organizační jednotku, která není právnickou osobou, jíž legislativa přiznává právní způsobilost, vedoucí vlastním jménem živnost nebo profesní činnost a vykonávající právní úkony přímo spojené s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 7. Obchodní podmínky - označují tyto obchodní podmínky.
 8. Kamenný obchod - znamená místo určené pro obsluhu zákazníků, na adrese: ul. Rydza-Śmigłego 36/38, 42-229 Częstochowa.
 9. Prodejce - znamená firmu „IMPERIUM-DESIGN” Sp. z o.o. se sídlem v Częstochowé (42-217), ul. Śląska 22 č.d.16, DIČ (NIP): 5732866486, IČ (REGON): 364926540, zapsanou do Národního soudního rejstříku pod číslem 0000627083 vedeného XVII. hospodářským odborem Národního soudního rejstříku v Częstochowé; e-mail: info@sonallux.cz, která je zároveň majitelem eshopu.
 10. Webové stránky obchodu - znamenají webové stránky, na nichž prodejce provozuje eshop, působící na doméně www.sonallux.cz.
 11. Zboží - znamená zboží představené prodejcem prostřednictvím webových stránek obchodu, které se může stát předmětem kupní smlouvy.
 12. Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj umožňující zákazníkovi nebo prodejci uchování informací cílených přímo na něj způsobem dovolujícím přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelům, k nimž tyto informace slouží, a který umožňuje přehrání uchovaných informací v nezměněné podobě.
 13. Kupní smlouva - znamená kupní smlouvu uzavřenou na dálku za zásad definovaných v obchodních podmínkách, mezi zákazníkem a prodávajícím.

§ 2 Obecná ustanovení a používání eshopu

 1. Veškerá práva k eshopu, včetně majetkových autorských práv, práva k duševnímu vlastnictví na jeho název, jeho internetovou doménu, webové stránky obchodu, a také ke vzorům, formulářům, logům umístěným na webových stránkách obchodu (s výjimkou log a fotografií prezentovaných na webových stránkách obchodu za účelem prezentace zboží autorská zboží k nimž patří třetím subjektům) patří prodávajícímu a jejích používání může probíhat výhradně způsobem definovaným a shodujícím se s obchodními podmínkami a s písemně vyjádřeným souhlasem prodávajícího.
 2. Prodávající vyvine veškeré úsilí, aby bylo používání eshopu pro uživatele možné s pomocí všech oblíbených internetových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů internetového připojení. Minimální technické požadavky umožňující používání webových stránek obchodu je internetový prohlížeč ve verzi minimálně Internet Explorer 11 nebo Chrome 39 nebo FireFox 34 nebo Opera 26 nebo Safari 5 nebo novější, se zapnutou podporou jazyka Javascript, akceptující soubory typu „cookies” a internetové připojení s kapacitou minimálně 256 kbit/s. Webové stránky obchodu jsou optimalizovány pro minimální rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů.
 3. Prodávající používá mechanismus souborů „cookies“, které jsou během používání obchodu zákazníky ukládány servery prodávajícího na pevném disku koncového zařízení zákazníka. Používání souborů „cookies“ má za účel zlepšit fungování webových stránek obchodu na koncových zařízeních zákazníků. Tento mechanismus neničí koncová zařízení zákazníka a nevyvolává konfigurační změny na koncových zařízeních zákazníků ani v softwaru instalovaném na těchto zařízeních. Každý zákazník může vypnout mechanismus „cookies“ v internetovém prohlížeči svého koncového zařízení. Prodávající upozorňuje, že vypnutí „cookies” ale může vyvolat komplikace nebo znemožnit používání webových stránek obchodu.
 4. Pro podání objednávky v e-shopu prostřednictvím webových stránek obchodu nebo prostřednictvím elektronické pošty a za účelem používání služeb dostupných na webových stránkách obchodu, je nezbytné, aby měl zákazník aktivní účet elektronické pošty.
 5. Je zakázáno, aby zákazník přidával obsah nelegálního charakteru a aby zákazník používal eshop, webové stránky obchodu nebo nezpoplatněné služby poskytující prodávajícím způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo narušuje osobní práva třetích stran.
 6. Prodávající prohlašuje, že veřejný charakter sítě internet a používání služeb poskytovaných elektronickou cestou se může pojit s hrozbou získávání a upravování údajů zákazníků neoprávněnými osobami, proto by zákazníci měli používat odpovídající technické prostředky, které minimalizují výše uvedené hrozby. Především používat antivirové programy a programy chránící identitu uživatelů sítě internet.
 7. Není přípustné používání zdrojů a funkcí eshopu za účelem vykonávání činnosti zákazníka, která by narušovala zájmy prodávajícího.

§ 3 Objednávky

 1. Informace obsažené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, pouze výzvu zákazníkům k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy.
 2. Zákazník může podávat v eshopu objednávky prostřednictvím webových stránek obchodu nebo elektronické pošty po 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 3. Zákazník podávající objednávku prostřednictvím webových stránek obchodu kompletuje objednávku výběrem zboží, o které má zájem. Přidání zboží do košíku probíhá výběrem příkazu DO KOŠÍKU pod daným zbožím prezentovaným na webových stránkách obchodu. Zákazník po zkompletování celé objednávky a uvedení způsobu doručení a formy platby v „KOŠÍKU“ podává objednávku odesláním objednacího formuláře prodávajícímu tím, že na webových stránkách obchodu vybere tlačítko „Objednávka se závazkem úhrady“. Zákazník je pokaždé před odesláním objednávky prodávajícímu informován o celkové ceně za vybrané zboží a dopravu, stejně jako o všech doplňujících nákladech, které je povinen uhradit v souvislosti s kupní smlouvou.
 4. Zákazník podávající objednávku prostřednictvím elektronické pošty ji zasílá na e-mailovou adresu uvedenou prodávajícím na webových stránkách obchodu. Zákazník v zprávě zasílané prodávajícímu konkrétně uvádí: název zboží, barvu a jeho množství ze zboží prezentovaného na webových stránkách obchodu a své kontaktní údaje.
 5. Po obdržení zprávy od zákazníka uvedené v §3 odst. 4 elektronickou cestou prodávající zašle zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty zpětnou zprávu, v níž uvede své registrační údaje, cenu vybraného zboží a množné způsoby platby a dopravy společně s jejich cenou, stejně tak bude informovat o všech dalších platbách, které by zákazník měl hradit na základě kupní smlouvy. Zpráva obsahuje také informaci pro zákazníka, že uzavření kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty sebou nese povinnost zaplatit za objednané zboží. Na základě informací uvedených prodávajícím může zákazník podat objednávku zasláním elektronické zprávy prodávajícímu a uvede přitom zvolený způsob platby a dopravy.
 6. Podání objednávky představuje podání nabídky zákazníkem prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy na zboží, které je předmětem objednávky.
 7. Po podání objednávky prodávající zasílá na zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty potvrzení jejího podání.
 8. Následně, po potvrzení podání objednávky, prodávající zasílá na zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty informaci o přijetí objednávky k realizaci. Informace o přijetí objednávky k realizaci je potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky uvedené v §3 odst. 6 výše a v okamžiku jejího obdržení zákazníkem se uzavírá kupní smlouva.
 9. Po uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí zákazníkovi její podmínky tím, že je na trvalém nosiči zašle na adresu elektronické pošty zákazníkovi nebo písemně na zákazníkem uvedenou adresu během podávání objednávky.

§ 4 Platby

 1. Ceny na webových stránkách obchodu umístěné u daného zboží představují ceny s DPH a neobsahují informaci o nákladech na dopravu a veškerých dalších nákladech, které zákazník bude povinen hradit v souvislosti s kupní smlouvou, o nichž bude zákazník informován při výběru způsobu dopravy a podávání objednávky.
 2. Zákazník si může vybrat následující formy platby za objednané zboží:
  1. bankovní převod na bankovní účet prodávajícího (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena po zaslání potvrzení přijetí objednávky prodávajícím zákazníkovi a po připsání prostředků na bankovní účet prodávajícího);
  2. bankovní převod na bankovní účet prodávajícího s volbou osobního vyzvednutí v kamenném obchodě (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena okamžitě po zaslání potvrzení přijetí objednávky prodávajícím zákazníkovi, zboží bude v kamenném obchodě vydáno po připsání prostředků na bankovní účet prodávajícího);
  3. v hotovosti při osobním převzetí - platba v kamenném obchodě (v tomto případě bude realizace objednávky provedena okamžitě po zaslání potvrzení přijetí objednávky prodávajícím zákazníkovi, zboží bude vydáno v kamenném obchodě).
 3. Zákazník je prodávajícím na webových stránkách obchodu pokaždé informován o termínu, v němž bude povinen provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.
 4. V případě, že zákazník platbu neuhradí v termínu uvedeném v §4 odst. 3 obchodních podmínek, určí prodávající zákazníkovi další termín na provedení platby a bude o něm zákazníka informovat na stálém nosiči. Informace o dalším termínu na provedení platby budou obsahovat také sdělení, že po neúčinném vypršení tohoto termínu prodávající od kupní smlouvy odstoupí. V případě, že druhý termín na provedení platby neúčinně vyprší, zašle prodávající zákazníkovi na trvalém nosiči prohlášení o odstoupení od smlouvy na základě čl. 491 občanského zákoníku.
§ 5 Doprava

 1. Prodávající realizuje dopravu na území Evropské unie.
 2. Prodávající je povinen dodat zboží, které je předmětem smlouvy, bez vad.
 3. Prodávající umístí na webových stránkách obchodu informaci o počtu pracovních dnů nezbytných pro dodání a realizaci objednávky.
 4. Termín dodání a realizace objednávky uvedený na webových stránkách obchodu se počítá v pracovních dnech v souladu s §4 odst. 2 obchodních podmínek.
 5. Objednané zboží je k zákazníkovi doručeno prostřednictvím dodavatele na adresu uvedenou v objednacím formuláři.
 6. V den odeslání zboží zákazníkovi (pokud nebyla zvolena možnost osobního odběru) je na adresu elektronické pošty zákazníka předána zpráva potvrzující odeslání zásilky prodávajícím.
 7. Zákazník je povinen prozkoumat doručenou zásilku v čase a způsobem přijatým pro zásilky daného druhu. V případě zjištění úbytku nebo poškození zásilky má zákazník právo požadovat po zaměstnanci dodavatele sepsání příslušného protokolu.
 8. Zákazník má možnost osobního odběru objednaného zboží. Odběr lze provést v kamenném obchodě během pracovních dnů, v otevírací době uvedené na webových stránkách obchodu, po dřívější dohodě termínu převzetí s prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
 9. Prodávající, podle vůle zákazníka, připojí k zásilce, která je předmětem dodávky, účtenku nebo fakturu zahrnující dodané zboží.
 10. V případě nepřítomnosti zákazníka na ním uvedené adrese zadané během podávání objednávky jako dodací adresa, zanechá dodavatel avízo nebo se s ním pokusí kontaktovat telefonicky za účelem stanovení termínu, kdy bude zákazník přítomen. V případě zpětného odeslání objednaného zboží do e-shopu dodavatelem, bude prodávající kontaktovat zákazníka elektronicky nebo telefonicky a se zákazníkem znovu dohodne termín a cenu dopravy.

§ 6 Záruky

 1. Prodávající zajistí dodání zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající nese vůči zákazníkovi zodpovědnost, pokud má zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka).
 2. Pokud má zboží vadu, může zákazník:
  1. předložit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, leda by prodávající okamžitě a bez nadměrného nepohodlí pro zákazníka vyměnil vadné zboží za zboží bez vad nebo by vadu odstranil. Toto omezení se neuplatňuje, pokud už zboží bylo vyměněno nebo opraveno prodávajícím nebo pokud prodávající neučinil zadost povinnosti výměny zboží za zboží bez vad nebo odstranění vad. Zákazník může místo prodávajícím navrženého odstranění vady požadovat výměnu za zboží bez vad nebo místo výměna zboží požadovat odstranění vady, leda by uvedení věci do stavu shodného se smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem nebylo možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným prodávajícím. Při hodnocení nadměrnosti nákladů se zohledňuje hodnota zboží bez vad, druh a význam zjištěné vady a také se zohledňuje nepohodlí, jemuž by zákazníka vystavil jiný způsob uspokojení.
  2. požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad nebo odstranit vadu v rozumném termínu bez přílišného nepohodlí pro zákazníka. Prodávající může odmítnout učinit zadost žádosti zákazníka, pokud není uvedení vadného zboží do stavu shodného se smlouvou způsobem vybraným zákazníkem možné nebo by ve srovnání s druhým možným způsobem přivedení ke shodě s kupní smlouvou vyžadovalo nadměrné náklady. Náklady na opravu nebo výměnu nese prodávající.
 3. Zákazník, který uplatňuje nároky plynoucí ze záruky, je povinen dodat vadnou věc na adresu prodávajícího. V případě zákazníka, který je spotřebitel, hradí náklady na doručení prodávající.
 4. Prodávající nese zodpovědnost plynoucí ze záruky, pokud bude fyzická vada zjištěna před vypršením dvou let od vydání zboží zákazníkovi. Nároky na odstranění vady nebo výměnu zboží za zboží bez vad jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku, ale tato lhůta nemůže vypršet před doběhnutím termínu definovaného v předchozí větě. Během této lhůty může zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo předložit prohlášení o snížení ceny kvůli vadě zboží. Pokud zákazník požadoval výměnu zboží za zboží bez vad nebo odstranění vady, začíná lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy nebo podání prohlášení o snížení ceny v okamžiku neúčinného vypršení lhůty na výměnu zboží nebo odstranění vady.
 5. Veškeré reklamace spojené se zbožím nebo realizací kupní smlouvy může zákazník písemně směřovat na adresu prodávajícího.
 6. Prodávající se během 14 dní ode dne požadavku obsahujícího reklamaci vyjádří k reklamaci zboží nebo k reklamaci spojené s realizací kupní smlouvou nahlášené zákazníkem.
 7. Zákazník může prodávajícímu nahlásit reklamaci v souvislosti s používáním bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím elektronickou cestou. Reklamace může být podána elektronickou formou a odeslána na adresu info@sonallux.cz. V hlášení reklamace musí zákazník uvést popis problému, k němuž došlo. Prodávající okamžitě, ovšem nejpozději během lhůty 14 dnů, posoudí reklamaci a poskytne zákazníkovi odpověď


§ 7 Spotřebitelská záruka

 1. Zboží prodávané prodávajícím může podléhat spotřebitelské záruce poskytované výrobcem zboží nebo distributorem.
 2. V případě zboží zahrnutého do spotřebitelské záruky nacházejí se informace o její existenci a obsahu pokaždé na webových stránkách obchodu.

§ 8 Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitel a uzavřel kupní smlouvu, může během lhůty 14 od této smlouvy odstoupit bez uvedení příčiny.
 2. Běh lhůty na odstoupení do kupní smlouvy začíná od okamžiku, kdy zboží přešlo do držení spotřebitele. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy tím, že prodávajícímu předloží prohlášení o odstoupení. Toto prohlášení může být na příklad podáno písemně na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího. Prohlášení lze podávat na formuláři, jehož vzor byl prodávajícím umístěn na webových stránkách obchodu na adrese: Formulář odstoupení. Pro dodržení lhůty stačí odeslání prohlášení před jejím vypršením. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy tím, že prodávajícímu předloží prohlášení o odstoupení prostřednictvím formuláře zpřístupněného na webových stránkách na adrese: Elektronický formulář odstoupení. Pro dodržení lhůty stačí odeslání prohlášení před jejím vypršením. Prodávající zákazníkovi okamžitě potvrdí, že obdržel formulář podaný prostřednictvím webové stránky.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.
 4. Pokud spotřebitel složil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy předtím, než prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.
 5. Prodávající má povinnost okamžitě vrátit spotřebiteli, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení spotřebitel o odstoupení od smlouvy, všechny jím provedené platby, včetně nákladů na doručení věci ke spotřebiteli. Prodávající může zastavit vrácení plateb obdržených od spotřebitele do okamžiku obdržení zboží zpět nebo dodání dokladu o jeho odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.
 6. Pokud spotřebitel využívající právo na odstoupení zvolil jako způsob dodání zboží jiný, než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen vrátit kupujícímu jím vynaložené další náklady.
 7. Spotřebitel má povinnost vrátit zboží prodávajícímu okamžitě, maximálně ovšem 14 dní ode dne, kdy odstoupil od kupní smlouvy. Pro dodržení termínu stačí odeslání zboží na adresu prodávajícího před vypršením tohoto termínu.
 8. V případě odstoupení zákazníka, který je spotřebitel, nese tento pouze přímé náklady na vrácení zboží.
 9. Pokud zboží s ohledem na svůj charakter nemůže být odesláno poštou v běžném režimu, bude prodávající informovat spotřebitele o nákladech na vrácení věci na webových stránkách obchodu.
 10. Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty zboží, který bude výsledkem jeho používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování zboží.
 11. Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel vyjádřil souhlas s jiným způsobem vrácení, který se pro něj nepojí se žádnými náklady.

Pozor: vracené zboží nebo reklamace zasílejte jen a výhradně na adresu našeho skladu: Imperium 42-229 Częstochowa, ul. Rydza-Śmigłego 36/38 s přípisem reklamace nebo vrácení.

§ 9 Nezpoplatněné služby

 1. Prodávající poskytuje zákazníkům bezplatně elektronickou cestou služby:
  1. Kontaktní formulář;
  2. Dotaz na výrobek.
 2. Služby uvedené v §9 odst. 1 výše jsou poskytovány 7 dní týdně, 24 hodin denně.
 3. Prodávající si vyhrazuje možnost výběru a změny druhu, formy, času a způsobu poskytnutí přístupu k vybraným vyjmenovaným službám, o čemž bude zákazníky informovat způsobem odpovídajícím změně obchodních podmínek.
 4. Služba Kontaktní formulář spočívá v odeslání zprávy prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách obchodu.
 5. Rezignace na nezpoplatněnou službu Kontaktní formulář je možná kdykoliv a spočívá v upuštění do zasílání dotazů prodávajícímu.
 6. Služba Dotaz na výrobek spočívá v odeslání zprávy prodávajícímu prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách obchodu.
 7. Rezignace na nezpoplatněnou službu Dotaz na výrobek je možná kdykoliv a spočívá v upuštění do zasílání dotazů prodávajícímu.

§ 10 Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů zákazníků předaných prodávajícímu dobrovolně v rámci podávání objednávek a poskytování služeb prodávajícím elektronickou cestou nebo v rámci jiných okolností popsaných v obchodních podmínkách je prodávající.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem realizace objednávek, poskytování služeb prodávajícím elektronickou cestou a pro jiné účely definované v obchodních podmínkách. Údaje jsou zpracovávány výhradně na základě právních předpisů nebo souhlasu vyjádřeného zákazníkem v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Soubor osobních údajů předávaných prodávajícímu je prodávajícím nahlášen Generálnímu inspektorovi ochrany osobních údajů.
 4. Zákazník předává prodávajícímu své osobní údaje dobrovolně, ovšem s tou výhradou, že neuvedení konkrétních údajů během procesu podávání objednávky znemožní její podání a realizaci.
 5. Každý, kdo prodávajícímu předá své osobní údaje, má právo na přístup k jejich obsahu a jejich opravování nebo požadovat jejich odstranění a, v případech stanovených v právních předpisech, požadovat ukončení zpracovávání jeho osobních údajů.
 6. Prodávající zajišťuje možnost smazání osobních údajů z vedeného souboru. Prodávající může odmítnout odstranění osobních údajů, pokud zákazník neuhradil všechny pohledávky vůči prodávajícímu nebo porušil platné právní předpisy a zachování osobních údajů je nezbytné pro vysvětlení těchto okolností a stanovení zodpovědnosti zákazníka.
 7. Prodávající chrání mu předané osobní údaje a vyvíjí veškeré úsilí za účelem jejich ochrany před neoprávněným přístupem nebo využitím neoprávněnými osobami.
 8. Prodávající předává osobní údaje zákazníka dodavateli v rozsahu nezbytném pro realizaci dodání.

§ 11 Rozvázání smlouvy (netýká se kupních smluv)

 1. Jak zákazník, tak prodávající může rozvázat smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou kdykoliv a bez uvedení příčiny, s výhradou zachování práv získaných druhou stranou před rozvázáním výše uvedené smlouvy a níže uvedených ustanovení.
 2. Prodávající vypovídá smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou odesláním příslušného prohlášení o své vůli zákazníkovi na adresu elektronické pošty uvedenou zákazníkem během podávání objednávky.

§ 12 Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající nese zodpovědnost za neplnění nebo nenáležité plnění smlouvy, ale v případě smluv uzavíraných se zákazníkem, který je podnikatelem, nese prodávající zodpovědnost jen v případě úmyslného způsobení škody a v hranicích ztrát, které skutečně utrpěl zákazník, jenž je podnikatel.
 2. Obsah těchto obchodních podmínek může být zvěčněn vytištěním, uložením na nosiči nebo stažením z webových stránek obchodu v jakýkoliv okamžik.
 3. V případě vzniku sporu na základě uzavřené kupní smlouvy budou strany směřovat k řešení věci smírnou cestou. Právem příslušným pro řešení všech sporů vzniklých na základě těchto obchodních podmínek je polská legislativa.
 4. Každý zákazník může využít mimosoudních způsobů řešení reklamací a vymáhání nároků. V tomto rozsahu je možné, aby klienti využily mediaci. Seznamy stálých mediátorů a stávajících mediačních center jsou předávány a zpřístupňovány předsedou příslušného okresního soudu. Zákazník, který je spotřebitel, může také využít mimosoudní způsoby posuzování reklamace a vymáhání nároků oznámením své stížnosti prostřednictvím evropské internetové platformy ODR dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Všechny objednávky přijaté prodávajícím k realizaci přede dnem vstupu nových obchodních podmínek v platnost jsou realizovány na základě obchodních podmínek, které platily v den podání objednávky zákazníkem. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění na webových stránkách obchodu. Prodávající bude zákazníka informovat 7 dnů před vstupem nových obchodních podmínek v platnost o jejich změně pomocí zprávy odeslané elektronickou cestou, obsahující odkazy na text změněných obchodních podmínek. V případě, kdy zákazník nepřijímá nový obsah obchodních podmínek, je povinen informovat o této skutečnosti prodávajícího, což vede k rozvázání smlouvy shodně s ustanoveními §11 obchodních podmínek.
 6. Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 01.01.2018.